NYHHC Graduates

Group of happy students

Our Graduates

JunJun Tao – 10/15/15
Yaou Liu – 9/1/17
HuiPing H Verderrosa  – 9/1/17
Master Reflexology Graduates
Jun Zhan, Master Reflexologist – Certificate #644
Jinping Wang, Master Reflexologist. – Certificate #646
Yanfang Hu, Master Reflexologist – Certificate #648
Xiangxiang Zeng, Master Reflexologist – Certificate #649
Zhongying Jiang, Master Reflexologist – Certificate #650
Jianying Zhang, Master Reflexologist – Certificate #662
Guang Hong Yin,  Master Reflexologist – Certificate #665

Acupressure Graduates 
Huaigang Wang  – 3/1/17
Guirong Li – 7/25/17
Chun Ieng Mak – 7/25/17
Xiaofang Tian – 7/25/17
Bin Xiang – 7/25/17
Chao Zhang – 9/1/17
XiaoQian Wang – 9/1/17
Guang Zhou Qin – 9/1/17